Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Environmental Implications of Product Servicising. - The Case of Outsourced Computing Utilities

Author:
 • Andrius Plepys
Publishing year: 2004
Language: English
Pages:
Document type: Dissertation
Publisher: International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University

Abstract english

Popular Abstract in Swedish

Hela livscykeln för en elektronikvara är förknippad med miljöpåverkan. I jämförelse med många andra varor är tillverkningen av elektronik och i synnerhet halvledarkomponenter mycket resurskrävande. Elektroniken ger också upphov till ett antal mycket giftiga utsläpp och avfallsströmmar, såväl från själva tillverkningen som från de uttjänta varorna. Elektronikindustrin har varit framgångsrik när det gäller att minska miljöpåverkan per tillverkad vara genom olika förebyggande åtgärder, resurseffektivisering och en minskning av användningen av miljöfarliga material. Dessa teknikförbättringar har dock inte kunnat förhindra att den totala miljöpåverkan från elektronikvarorna stiger eftersom den totala konsumtionen ökar och eftersom varorna allt snabbare blir omoderna och byts ut. Den här beskrivna forskningen tar sin utgångspunkt i att det kommer att vara otillräckligt med enbart teknikförbättringar när det gäller att minska den totala miljöpåverkan. Det behövs därutöver att konsumtionsformerna och den totala konsumtionsnivån förändras. En dematerialisering som bygger på att varornas funktioner är det som säljs (funktionsförsäljning) och att dessa funktioner kan erbjudas på nya mindre miljökrävande sätt är en effektiv strategi i det här sammanhanget. På det sättet kan nya konsumtionsformer skapas utan att tillverkarnas eller användarnas intressen behöver åsidosättas.Avhandlingen undersöker vilka miljöförbättringar som kan uppnås med strategier som bygger på funktionsförsäljning. Detta görs genom att närmare studera effekterna om traditionella datorsystem, som bygger på att var och en har sin egen dator, byts ut mot system där datorservicen tillhandahålls genom mindre avancerade datorer eller terminaler som kopplas till en centraldator. Sådana system har idag blivit tillgängliga i allt högre grad genom tillgången till förbättrade kommunikationer i form av snabba modem och bredband. Det som studeras i mer detalj är så kallade Application Service Provider (ASP) lösningar, som nu erbjuds kommersiellt och som används av ett växande antal företag och organisationer. I avhandlingen jämförs traditionella decentraliserade system och dessa mer centraliserade serverbaserade system, där beräkningskapaciteten i servern delas mellan ett flertal användare. I en övergripande jämförande analys identifieras de faktorer som bestämmer i vilken grad nya lösningar kommer att spridas till yrkesmässiga såväl som privata kunder och vilken potential det finns för miljöförbättringar. Avhandlingen behandlar också en rad metodproblem som försvårar en bedömning av miljöeffekterna från elektronikvaror och ger rekommendationer om hur dessa problem kan behandlas.
The life cycle of electronic products is associated with significant environmental impacts. Compared to many other products, the production of electronics and in particular semiconductors is resource intensive and generates a number of highly toxic waste streams in manufacturing and post-consumer stages of product life cycle. Electronics manufacturing industry has been successful in reducing environmental impacts on per product basis increasing resource efficiency, preventing pollution and reducing material toxicity. However, technological improvements have been able to negate the effects of growing consumption and rapid product obsolescence, so that the absolute impacts from the life cycle of electronics continue growing. This thesis builds on the premise that technological improvements are insufficient in reducing the negative environmental implications from the life cycle of electronics. Reducing the levels and/or changing the patterns of consumption is a necessary complementary strategy. Dematerialisation through product servicising is considered an effective approach in this respect, since it could provide alternative means of consumption without infringing the interests of producers and consumers.This thesis explores the environmental implications of servicing electronic products by studying the case of substituting traditional computing systems based on owned PCs, with outsourced computing services delivered through centralised IT systems. The research builds on the analysis of the case of Application Service Provider (ASP) services. Through a comparative analysis of traditional decentralised and centralised server-based computing systems, where computing resources on a server are shared between several users, the author highlights factors influencing a wider application of service-based IT solutions in commercial and residential sectors and the potential for associated environmental benefit. The thesis also discusses methodological challenges in environmental assessments of electronic products and services and provides recommendations for improvements.

Disputation

2004-09-17
13:15
Aula, International Institute for Industrial Environmental Economics, Tegnersplatsen 4, Lund
 • Lorenz M. Hilty (Professor)

Keywords

 • Social Sciences Interdisciplinary
 • life cycle assessment
 • electronics
 • computers
 • semiconductors
 • server-based computing
 • Application Service Provision.
 • Commercial and industrial economics
 • Industriell ekonomi
 • Electronics
 • Dematerialisation
 • product servicising
 • Elektronik

Other

Published
 • ISSN: 1402-3016
 • ISBN: 91-88902-35-8
 • ISRN: LUTMDN/THME-04/1013-SE
Andrius Plepys
E-mail: andrius [dot] plepys [at] iiiee [dot] lu [dot] se


International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE)

Lund University P.O. Box 196, 22100 Lund, Sweden
Visiting Address: Tegnérsplatsen 4,Lund

Telephone: + 46 46 222 00 00 Fax: + 46 46 222 02 10